Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip-gops.przemet.com/.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-15

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2024-03-25.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 19.02.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5 i WCAG 2.0 (Podwójne A).

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Ścigała, adres poczty elektronicznej gops@zw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 615 69 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy wejściu od ul. Jagiellońskiej, wewnątrz budynku znajdują się schody oraz dźwig dla osób niepełnosprawnych z zamontowanym przyciskiem przywołania prowadzący na parter. Do wejścia z tyłu budynku prowadzą schody. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną od ulicy Jagiellońskiej. Pomieszczenia zajmowane przez GOPS znajdują się na parterze budynku oraz w piwnicy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz windy na pierwsze piętro.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, natomiast za budynkiem wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Istnieje możliwość, zgodnie z ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 poz. 20) skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka, po wcześniejszym umówieniu się.

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN)

Zgłoszenia można dokonać: osobiście w budynku Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój 9, telefonicznie pod nr: 65 615 69 80, e-mailowo na adres: gops@zw.pl. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje niezbędne do realizacji świadczenia (tj.: termin udzielenia świadczenia, informacja dotycząca wybranej metody komunikowania się, określenie rodzaju sprawy,  dane wnioskodawcy i ewentualnie osoby przybranej, informacja o posiadanym orzeczeniu).

GOPS po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, GOPS zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemęcie osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osoba uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Jaskulska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Jaskulska
Liczba odwiedzin:2848

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-25 13:50:28Ewa Jaskulskaaktualizacja danychDeklaracja dostępności
2023-06-12 09:50:45Administratoraktualizacja Deklaracja dostępności
2020-02-24 13:48:00AdministratorZamieszczenie deklaracji dostepnościDeklaracja dostępności