Zarządzenia kierownika

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zasady dotyczące stanowienia aktów publicznoprawnych określone są w szczególności  w przepisach następujących aktów prawnych:
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483  z późn. zm.).
    Art. 94. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.
  • Art. 40-42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rozdział 4 Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę.

Opracowanie projektów aktów prawnych następuje w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

Procedura uchwałodawcza w zakresie stanowienia aktów publicznoprawnych:

  1. Przygotowaniem projektu uchwały zajmują się pracownicy właściwego merytorycznie działu organizacyjnego dołączając do niego uzasadnienie.
  2. Opracowany  i parafowany  przez  radcę prawnego projekt  aktu  prawnego, zatwierdzony przez Dyrektora kierowany jest na sesję Rady Gminy. 
  3. Po przyjęciu, podpisaniu, zaewidencjonowaniu w rejestrze akt prawny kierowany jest do publikacji.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Barbara Ścigała
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Jaskulska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Jaskulska
Liczba odwiedzin:2632

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-01-15 12:04:10Ewa Jaskulskazamieszczenie informacjiZarządzenia kierownika
2024-01-11 15:14:54Ewa JaskulskaaktualizacjaZarządzenia kierownika
2018-02-15 23:14:26AdministratorZmiana nazwyZarządzenia kierownika