Zarządzenie Nr 6.2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2024

ZARZĄDZENIE Nr 6.2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Na podstawie § 8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 i z 2023 r. poz. 2367) oraz art. 237§  1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe i związanych z ich obsługą, przysługują okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok , jeżeli w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzona zostanie potrzeba ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 2. Refundacja kosztów zakupu okularów lub szkieł korygujących wzrok przysługuje, jeżeli pracownik użytkuje podczas pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

§ 3. Ustala się termin realizacji zwrotu kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok do 2 miesięcy od wydania orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia) lekarza medycyny pracy.

§ 4. Zwrot kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok przysługuje pracownikowi do 700 zł ( słownie: siedemset złotych 00/100), nie częściej, niż raz na dwa lata.

§ 5. W przypadku, gdy koszt zakupu będzie mniejszy od kwoty wymienionej w § 4, to zwrot kosztów przysługuje do wysokości poniesionego kosztu.

§ 6. W przypadku znacznego pogorszenia wzroku, które powoduje konieczność wymiany okularów lub szkieł kontaktowych korekcyjnych w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik może zwrócić się do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych. Zaświadczenie lekarza okulisty o konieczności stosowania okularów lub szkieł kontaktowych w związku z pogorszeniem się wzroku uprawnia pracownika do złożenia wniosku o refundację w terminie niezależnym od ustalonego w § 4.

§ 7. Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok jest:

  1. aktualne orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) o konieczności używania okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza medycyny pracy,
  2. oryginał rachunku (faktury) dokumentujący zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok,
  3. wniosek o refundację kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych (załącznik nr 1 do zarządzenia)

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 6.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2024 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
Data utworzenia:2024-05-17
Data publikacji:2024-05-17
Osoba sporządzająca dokument:Hanna Dobijata
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Jaskulska
Liczba odwiedzin:103

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-05-17 09:38:11Ewa Jaskulskadodanie zarządzeniaZarządzenie Nr 6.2024