Dominika Masztalerz - Pomoc administracyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 kwietnia 2024

Dominika Masztalerz - Pomoc administracyjna

Zakres czynności:

 1. Udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach rodzinnych wszystkim osobom zainteresowanym ich przyznaniem.
 2. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, sprawdzanie prawidłowości wypełnionego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów.
 3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych.
 4. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych.
 5. Prowadzenie rejestrów przyjętych wniosków i wydanych decyzji administracyjnych.
 6. Przygotowywanie pism wraz z wnioskiem i dokumentacją do Wojewody Wielkopolskiego   w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do  świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w celu ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 7. Konsultacja z radcą prawnym w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz w sprawach wątpliwych dotyczących załatwianych spraw.
 8. Ustalanie i rozliczanie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz współpraca w tym zakresie z Głównym Księgowym.
 9. Wystawianie zaświadczeń odnośnie spraw regulowanych przez przepisy stosowanych ustaw.
 10. Prowadzenie postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
 11. Prowadzenie postępowań w sprawach dodatku osłonowego oraz przekazywanie informacji, o której mowa w art. 2 ust. 12 ustawy z dnia  17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i poz. 2760).
 12. Przygotowywanie materiałów dotyczących wniosków o dostępie do informacji publicznej w zakresie zajmowanego stanowiska.
 13. Odbieranie i wczytywanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych w systemie EMPATIA.
 14. Przygotowywanie comiesięcznego wykazu osób, którym należy potrącić należności z bieżących  świadczeń rodzinnych.
 15. Współpraca z:
  1) jednostkami samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego oraz  administracji  państwowej;
  2) radnymi i przedstawicielami jednostek pomocniczych w zakresie realizacji zadań GOPS;
  3) Skarbnikiem Gminy;
 1. Współdziałanie z organami kontroli państwowej;
 2. Współdziałanie z Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie zwalczania:
  • klęsk żywiołowych, awarii,
  • zagrożeń nadzwyczajnych występujących w okresie pokoju.
 3. Stosowanie:
  • instrukcji kancelaryjnej,
  • obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  • zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
  • przepisów prawa niezbędnych do realizacji powierzonych spraw.
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.
 5. W przypadku nieobecności innego pracownika:
 • Rejestracja wniosków, pism wpływających do Ośrodka w rejestrze pism przychodzących i wychodzących oraz przekazywanie ich pracownikom.
 • Przygotowywanie poczty do wysyłki, prowadzenie rejestru przesyłek pocztowych.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz obsługa systemu informatycznego Karty Dużej Rodziny.
 • Przyjmowanie wniosków z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne, zasiłki szkolne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
Data utworzenia:2024-04-02
Data publikacji:2024-04-02
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Jaskulska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Jaskulska
Liczba odwiedzin:683

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-04-02 10:00:19Ewa Jaskulskaaktualizacja danychDominika Masztalerz - Pomoc administracyjna
2024-02-09 12:38:16Ewa Jaskulskadodanie artykułuDominika Masztalerz - Pomoc administracyjna